Tên cá nhân / Person's name: Nguyễn Hoài Nam

Ngày sinh / Date of Birth: 1985-12-16

Website: Nam85.tengoi.com (create now)

Lược s / Biography: Nam85.luocsu.com (create now)

Mã định danh / ID number: *******10040

Gmail: namxd03@gmail.com 

Số điện thoại / Phone number: *****95042

Owner's portrait photos / Ảnh chân dung